CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Biên bản Họp Hội đồng quản trị Tháng 12 – 2010

Ngày 8/12/2010, Hội đồng quản trị công ty HAICATEX đã họp & thống nhất một số điểm chính thể hiện theo văn bản số: 13BB/HDQT đính kèm.

1/ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2010. 

2/ Chuẩn bị kiểm toán và lập báo cáo tài chính năm 2010.

3/ Tạm ứng chia cổ tức: 16%, chốt danh sách 17h ngày 15/12/2010.