CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2016

Kính gửi: Quý cổ đông

Quý cổ đông vui lòng xem các báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tại đây

1) Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2016 (vui lòng click vào đây để xem báo cáo hoặc tải về)

2) Báo cáo của Ban kiểm soát: (vui lòng click vào đây để xem báo cáo hoặc tải về)

3) Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán bởi công ty TNHH CPA VN), tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS: (vui lòng click vào đây để xem báo cáo hoặc tải về)

Trân trọng cảm ơn !