CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Quý cổ đông vui lòng xem Biên bản và các báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại đây:

  1. Biên bản Đại hộ cổ đông thường niên 2017 tại đây
  2. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 tại đây
  3. Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2017, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ASEAN), tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS: (vui lòng click vào đây để tải về)

Trân trọng cảm ơn !