CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Quan hệ cổ đông
Đại hội cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Quý cổ đông vui lòng xem Biên bản và các báo cáo tại Đại hội ...

16/05/2017

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo Tại đây

26/04/2017

Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Quý cổ đông vui lòng xem các báo cáo tại Đại hội cổ đông thường ...

07/07/2016

Page 1 of 41234