CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Quan hệ cổ đông
Đại hội cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012

Kính gửi: Quý vị cổ đông, Biên bản Đại hội cổ đông & nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012  ...

30/06/2012

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý vị cổ đông, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông công ty HAICATEX năm 2012 theo đường ...

15/06/2012

Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 30 tháng 7 năm 2011 tại Hội trường lớn , công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, đại hội đã ...

30/07/2011

Page 3 of 41234