CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Quan hệ cổ đông
Quản trị doanh nghiệp

Nghị quyết của HĐQT công ty HAICATEX V/v thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây

30/03/2011

Biên bản Họp Hội đồng quản trị Tháng 12 – 2010

Ngày 8/12/2010, Hội đồng quản trị công ty HAICATEX đã họp & thống nhất một số điểm chính thể hiện ...

08/12/2010