CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Quan hệ cổ đông
Thông báo

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội thông báo tới tất cả Quý Cổ ...

27/08/2019

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018.

THÔNG BÁO VV : Chi trả cổ tức năm 2018                  Kính gửi :  CỔ ĐÔNG CÔNG TY ...

03/06/2019

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội thông báo tới tất cả Quý Cổ ...

20/04/2018

Page 1 of 41234