CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Quan hệ cổ đông
Thông báo

Thông báo mời họi Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội thông báo tới tất cả Quý Cổ ...

20/04/2018

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo Tại đây

26/04/2017

Thông báo mời họi Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo tại đây

31/03/2016

Page 1 of 3123