CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Đoàn công ty POLY (Austrialia) làm việc tại Haicatex