HANOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC - HAICATEX
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Shareholder
Shareholder Meeting

Resolution of General shareholder meeting 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Quý cổ đông vui lòng xem Biên bản và các báo cáo tại Đại hội ...

16/05/2017

Invitation to General Shareholder meeting 2017

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo Tại đây

26/04/2017

Reports: General shareholder meeting 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Quý cổ đông vui lòng xem các báo cáo tại Đại hội cổ đông thường ...

07/07/2016

Page 1 of 41234