HANOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC - HAICATEX
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Invitation to General shareholders meeting 2016

TB-moi-hop-DHCD-2016-1

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo tại đây