CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Golden Sponsor in GEOTEC HANOI 2019

HAICATEX tự hào là Nhà tài trợ VÀNG cho sự kiện quốc tế về Vải địa kỹ thuật tổng hợp lần thứ 4 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội từ ngày  28-29/11/2019. Sự kiện được bảo trợ bởi Hiệp hội cơ học đất quốc tế ( ISSMGE) cùng Hội cơ học đất và địa Kỹ thuật Việt nam ( VSSGME) và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ( JICA), đồng tổ chức bới FECON CORP. với Chủ đề: ” Địa kỹ thuật: vì sự phát triển cơ sở hạ tầng bền vững”

Chi tiết tại link: https://geotechn.vn/sponsors-exhibition/https://geotechn.vn/sponsors-exhibition/

HAICATEX proud to be GOLDEN SPONSOR for 4th international conference on Geotecnics for Sustainable Infrastructure Development. Novem ber 28-29, 2019 @ Hanoi, Viet Nam.