CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Hình ảnh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập XN vải không dệt