CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Nghị quyết của HĐQT công ty HAICATEX V/v thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Haicatex-NQ-HDQT-vv-chuyen-doi-trai-phieu-thanh-co-phieu-1

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây