CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Thông báo mời họi Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

TB-moi-hop-DHCD-2016-1

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo tại đây