CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội thông báo tới tất cả Quý Cổ đông công ty mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo Tại đây.