CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội thông báo tới tất cả Quý Cổ đông Công ty Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2019.

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo tại đâyGiây mời