• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại Hội Cổ Đông

Báo cáo ĐHCĐ năm 2022

 • Thứ hai, 10:34 Ngày 18/04/2022
 • Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội tài liệu ĐHCĐ năm 2022

  /datafiles/files/DHCD2022t.pdf

  1. Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ( V/v : thông qua các nội dung báo cáo ĐHCĐ năm 2022)

  -  Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ( đề nghị quý cổ đông gửi lại công ty)

  2. Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2022

  3. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2021

  4. Tờ trình ( V/v : thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021)

  5. Báo cáo của Ban kiểm soát ( trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

  6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội

  7. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ:  /datafiles/files/UQ.pdf

   

  Bài viết liên quan

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam