• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thông Tin Cổ Đông

Báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2023

 • Thứ sáu, 13:51 Ngày 11/08/2023
 • Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp kính gửi Các cổ đông:

  1. Báo cáo đại hội Cổ đông năm 2023: Đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 và Mục tiêu hoạt động SXKD năm 2023.

  2. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

  3. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2022

  4. Báo cáo của ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2023

  5. Tờ trình xi ý kiến cổ đông về việc Tổ chức ĐHCĐ năm 2023 hay Lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản

  Chi tiết nội dung các văn bản nếu trên kính mời quý cổ đông click vào đây: /datafiles/files/BaocaoDHCD2023.pdf

  Bài viết liên quan

 • Báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2023
  • Báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2023

   Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp kính gửi Các cổ đông: 1. Báo cáo đại hội Cổ đông năm 2023: Đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 và Mục tiêu hoạt động SXKD năm 2023. 2. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 3. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2022 4. Báo cáo của ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 5. Tờ trình xi ý kiến cổ đông về việc Tổ chức ĐHCĐ năm 2023 hay Lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản Chi tiết nội dung các văn bản nếu trên kính mời quý cổ đông click vào đây: /datafiles/files/BaocaoDHCD2023.pdf

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam