• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại Hội Cổ Đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017

 • Thứ ba, 09:57 Ngày 16/05/2017
 • Kính gửi: Quý cổ đông

  Quý cổ đông vui lòng xem Biên bản và các báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại đây:

  1. Biên bản Đại hộ cổ đông thường niên 2017 tại đây
  2. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 tại đây
  3. Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2017, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ASEAN), tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS: (vui lòng click vào đây để tải về)

  Trân trọng cảm ơn !

  Bài viết liên quan

 • Thông tin Đại hội cổ đông năm 2021
  • Thông tin Đại hội cổ đông năm 2021

   /datafiles/files/TAILIEUDHCD.pdf 1. Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3. Báo cáo ĐHCĐ thường niên 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020 5. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2020 6.1 Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động ( ESOP) 6.2 Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ 7. Báo cáo của Ban kiểm soát 8.Tờ trình và Nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty theo luật DN 2020 9. Tờ trình Giới thiệu Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm ky (2021-2021) 10. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2021 11. Mẫu Giấy ủy quyền  

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam