• HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC
 • HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Partners customers

Notification

Report of individual offering results of convertible bonds (HAICATEX)

 • Friday, 16:51 Date 20/05/2011
 • Kính gửi : Quý trái chủ – trái phiếu chuyển đổi công ty HAICATEX

  Xin gửi Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi công ty HAICATEX theo đường dẫn này.

  1/ Nội dung chuyển đổi trái phiếu & thời gian thực hiện .

  2/ Kết quả chuyển đổi .

  3/ Tổng hợp kết quả đợt chuyển đổi trái phiếu: Vốn điều lệ mới tăng: 27.000.000.000 đ,

  Trân trọng,

  Related posts

  Copyright © 2020 by WESTERN MANUFACTURING TRADING AND DEVELOPMENT CO., LTD | Designed and developed by P.A Việt Nam