• HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC
 • HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Partners customers

General Meeting of Shareholders

Minutes and Resolution of the 2017 Annual General Meeting

 • Tuesday, 09:57 Date 16/05/2017
 • Kính gửi: Quý cổ đông

  Quý cổ đông vui lòng xem Biên bản và các báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại đây:

  1. Biên bản Đại hộ cổ đông thường niên 2017 tại đây
  2. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 tại đây
  3. Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2017, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ASEAN), tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS: (vui lòng click vào đây để tải về)

  Trân trọng cảm ơn !

  Related posts

  • Tuesday, 09:57 Date 16/05/2017

  • Tuesday, 09:57 Date 16/05/2017

  • Tuesday, 09:57 Date 16/05/2017

  Copyright © 2020 by WESTERN MANUFACTURING TRADING AND DEVELOPMENT CO., LTD | Designed and developed by P.A Việt Nam