• HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC
 • HA NOI INDUSTRIAL TEXTILE JSC FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Partners customers

General Meeting of Shareholders

Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2011

 • Saturday, 17:24 Date 30/07/2011
 • Ngày 30 tháng 7 năm 2011 tại Hội trường lớn , công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, đại hội đã thảo luận và thông qua một số nội dung cơ bản như sau:

  1) Thông qua báo cáo kết quả SX KD năm 2010, định hướng phát triển và các chỉ tiêu SX KD – tài chính năm 2011 ;

  2) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010; phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010.

  3) Báo cáo của Ban kiểm soát .

  4) Đại hội bầu HĐQT và Ban kiểm soát.

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết đại hội số: 11/ NQ-ĐHCĐ11 ngày 30/7/2011 theo đường dẫn này.

  Related posts

  • Saturday, 17:24 Date 30/07/2011

  • Saturday, 17:24 Date 30/07/2011

  • Saturday, 17:24 Date 30/07/2011

  Copyright © 2020 by WESTERN MANUFACTURING TRADING AND DEVELOPMENT CO., LTD | Designed and developed by P.A Việt Nam