• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
  • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nền tảng Haicatex

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Xây dựng HAICATEX trở thành nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam về vải mành lốp và vải địa kỹ thuật, hoạt động có hiệu quả, phát triển bền vững, quan tâm đến lợi ích sử dụng của khách hàng, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển đất nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của HAICATEX;
  • Đoàn kết, hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong công nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống, là văn hóa của HAICATEX;
  • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt, liên tục được cải tiến, phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng;
  • Lợi nhuận là yêu cầu sống còn của sự tồn tại và tăng trưởng;

NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG

  • Khách hàng là trung tâm của mọi công việc, là đối tượng phục vụ quan trọng nhất;
  • Chất lượng, thời gian giao nhận sản phẩm thoả mãn yêu cầu của khách hàng là ưu tiên số 1;
  • Hợp tác rộng rãi với tất cả các đối tác trong nước và ngoài nước;
  • Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, không ngừng cải tiến và đổi mới mọi mặt là vấn đề cốt yếu để thành công;
  • Đoàn kết mọi người cùng nhau hợp tác trong mọi công việc là cách làm việc chung của cán bộ công nhân viên của HAICATEX. HAICATEX là một tập thể thống nhất, được mọi người tin tưởng và tôn trọng.

Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam