• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại Hội Cổ Đông

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

 • Thứ ba, 10:04 Ngày 27/08/2019
 • Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội thông báo tới tất cả Quý Cổ đông Công ty Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2019.

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn thông báo tại đây  Giây mời

  Bài viết liên quan

 • Thông tin Đại hội cổ đông năm 2021
  • Thông tin Đại hội cổ đông năm 2021

   /datafiles/files/TAILIEUDHCD.pdf 1. Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 3. Báo cáo ĐHCĐ thường niên 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020 5. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2020 6.1 Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động ( ESOP) 6.2 Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ 7. Báo cáo của Ban kiểm soát 8.Tờ trình và Nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty theo luật DN 2020 9. Tờ trình Giới thiệu Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm ky (2021-2021) 10. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2021 11. Mẫu Giấy ủy quyền  

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam