• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại Hội Cổ Đông

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHCĐ 2023

 • Thứ ba, 15:20 Ngày 03/10/2023
 • Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội xin kính gửi tới quý cổ đông Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 đã quyết nghị phê chuẩn thông qua các nội dung cơ bản:

  1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023

   2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022

  3: Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022

  4: Báo cáo của Ban kiểm soát 2022

  Thông tin chi tiết về nội dung 2 văn bản này, kính mời quý cổ đông xem tại đây:

  Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:  /datafiles/files/Bienbankiemphieu.pdf

  Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023: /datafiles/files/NghiquyetDHCD.pdf

  Bài viết liên quan

  Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam